ကိုယ့်ဘဝမှာ ဖြ စ်ချ င်ပြီး မဖြ စ်သေး တဲ့အရာ တွေ ရှိသလား ?

ကိုယ်မသေ ခင် လုပ်သွား ချ င်တဲ့ Dream Lists

this is new

မနက်ထတဲ့ အချိ န်မှာလုပ်နေ ကျလုပ်ရိုး လုပ်စဥ် rituals တွေ ရှိလား ?

ok

လက်ရှိတစ်ရက်တာ ဖြ တ်သန်း မှုပုံစံ

ok

လက်ရှိလုပ်နေ တဲ့ အလုပ်က ကိုယ့်အိမ်မက်နဲ့ နီးနဲ့ နီးသွား စေ သလား ?

ok

လုပ်ရှိလုပ်ဆော င်နေ တဲ့ အမူအကျ င့်တွေ င့် တွေက ကိုယ့်ရည်မှ ည် မှန်း ချ က်ပန်း တိုင်ကို ရော က်အော င် အထော က်အကူပြု ပေး နေ လား ?

ok

ကိုယ့်ရည်မှ ည် မှန်း ချ က်တွေ ရော က်ဖို့ ဘယ်လို အမူအကျ င့်တွေ ရှိဖို့လိုမလဲ?

ok

ကိုယ့်ရည်မှ ည် မှန်း ချ က်ပန်း တိုင်ရော က်ဖို့ တစ်ရက်တာ ကို ဘယ်လိုဖြ တ်သန်း ဖို့လိုမလဲ?

ok
You are not permitted to submit this form!
Toe Tet's Logo